Vandbehandling til industrielle dampkedler

Vandkvaliteten øger kedlens driftsikkerhed og levetid

Industrielle dampkedler anvendes inden for mange industrier og dækker flere tekniske processer, hvor varme er en nøglekomponent. Kvaliteten af føde- og spædevandet har stor betydning for at opnå driftssikkerhed og beskytte og forlænge livscyklussen for rørsystemer, vekslere og kedler.

Hvorfor fjerne salt og ilt fra kedelvandet?

Anvendelsen af almindeligt hårdt vand som spædevand til en dampkedel vil medføre udfældning af kedelsten på kedelvarmeområdet, hvilket øger energitabet og brugen af syre til rengøring af kedlen indeni.

Ved at blødgøre vandet forhindres dannelsen af kedelsten, men bikarbonat fra råvandet passerer blødgøringsanlægget uden hindring. I kedlen forløber den såkaldte sodasplatningsproces, hvor bikarbonaten spaltes til kuldioxid (CO2) og natriumhydroxid (NaOH). Kuldioxiden går med dampen og når den kondenser dannes der kulsyre som korroderer kondensatrørene. Natriumhydroxiden forbliver i kedlen og øger saltbelastningen og P-tallet og dermed øges behovet for bundudblæsning.

Problemet kan undgås ved at fjerne saltindholdet i spædevandet i et omvendt osmoseanlæg eller i et to-kolonne ionbytningsanlæg for at få demineraliseret vand og efterfølgende afgasset med termisk aflufter.

Flow diagram 

Flow diagrammet viser en optimal vandbehandlingsløsning til industrielle dampkedler.
Herved sikres korrekt afsaltet og afluftet vand. 

1. Råvand

Trykfiltrering af råvand.

Fjernelse
Jern (Fe++)
Mangan (Mn++)

Se trykfilteranlæg 

 

2. Blødgøring

Blødgøring med ionbytning.

Fjernelse
Calcium (Ca++)
Magnesium (Mg++)

Se blødgøringsanlæg

 

3. Afsaltning

Afsaltet vand med omvendt osmose. 

Fjernelse
98 % salte
Kalium (K+)
Natrium (Na+)
Chlorid (CI-)
Nitrat (NO3-)
Sulfat (SO4--)
Kiselsyre (SiO4-)
Alkalinitet (HCO3-)

Se omvendt osmoseanlæg

4. Vandtank

Opbevaring af det totalafsaltet vand.

5. Afluftning

Fjernelse af gasser med termisk aflufter.

Fjernelse
Kuldioxid (CO2)
Oxygen (O2)

Se termisk aflufter

6. Doseringspumpe

Pumpe til dosering af kemikalier for at opretholde driftssikre kedler.

7. Dampkedel

Vandet opvarmes og skaber damp af høj kvalitet.

8. Produktion

Kondensvandet ledes til vandtanken (a). Damp til opvarmning ledes til den termiske aflufter (b).

Minimer bundudblæsning og spar vand og energi

Bundudblæsning af dampkedler er nødvendig for at kunne overholde specifikationerne fra kedelleverandøren med hensyn til indholdet af salt (massefylde) og alkalinitet (P-værdi) i kedelvandet. Hyppigheden af bundudblæsning bestemmes af kedeltypen, driftstrykket og vandkvaliteten af føde- og spædevandet.

I kedelvand af høj kvalitet er niveauet af opslæmmet og opløste faste stoffer (total dissolved solids TDS) nede på et minimum. Dette vil reducere behovet for bundudblæsning og mindsker energitabet, da væskens temperatur i bundudblæsningen er den samme som dampen i kedlen. Lavere fremkomst af bundudblæsning vil også reducere brugen af kemikalier og spædevand, hvilket sparer dig både penge og vand. 

Reducer alkaliniteten

Alkalinitet i vandet er en væsentlig faktor ved produktion af varer inden for mad-, drikkevare- og tekstilindustrien og endnu mere ved drift af kedler.

Gennem anvendelse af afkarbonisering reduceres vandets hårdhed og indholdet af bicarbonat, hvilket typisk reducerer saltindholdet i vandet med ca. 75 %.

Se mere

Reference

Vandspild reduceret med 75 %

Arla anvender demineraliseret vand som spædevand til dampkedler, laboratorier og til intern køling i påfyldningsmaskiner. Ved at benytte RO-PLUS teknologi fra SILHORKO har Arla reduceret sit vandspild med mere end 75 %. Genanvendelsen af vand har også reduceret deres forbrug af salt og energi, og dermed nedbragt driftsomkostningerne.

Se reference

Skal vi hjælpe dig med ren vandbehandling?

Vil du høre mere om vores løsninger og teknologier, så sidder vores team af specialister indenfor teknisk vand klar til at hjælpe på:

phone 87 93 83 00

mail sales-tw.dk@silhorko.dk

keyboard_arrow_up