Vandbehandlingsanlæg til oprensning af forurenet vand

Punktkilder såsom gamle lossepladser, renserier, tankstationer m.m. kan føre til forurening af grundvandet. For at beskytte nærliggende drikkevandsboringer kan en afværgeboring forhindre, at det forurenede vand pumpes op i drikkevandsboringen.

Ved grundvandssænkning i forbindelse med større anlægsprojekter stilles der en række miljøkrav, hvilket også kan indebære oprensning af grundvandet, inden det ledes til recipient. 

Miljøfremmede stoffer og tungmetaller

Vi tilbyder et bredt udvalg af anlæg og filtermateriale, som kan oprense forurenet  grundvand for de hyppigst forekommende tungmetaller og miljøskadelige stoffer. 

PFAS-stoffer

Perfluorerede alkylsyrer herunder de mest kendte stoffer PFOA, PFNA og PFOS som bl.a. findes i brandskum.

check-circle

Tungmetaller

Herunder kobber, mangan og arsen, hvoraf forekomsten af arsen især øges ved grundvandssænkning.  

check-circle

Nitrat

Nitrat findes i større koncentrationer i grundvandet, hvor jordbunden består af sand og grus eller har en kalkholdig overflade. 

check-circle

Pesticider

Organiske opløsningsmidler og rester fra nedbrydningsproduktet BAM (2,6-dichlorbenzamid).

check-circle

Eksempler på punktkilder

Grundvandsforurening 

Nedsivende forurening fra organiske stoffer (sprøjtemidler, gødning m.m.) kan forurene grundvandet. For at forhindre at det forurende vand blandes med drikkevandet foretages en afværgeboring. Det forurenede vand pumpes op, renses og ledes til vandløb, kloak eller yderligere rensning.   

Nedlagte tankstationer

Stoffet MTBE (metyl-tertiær-butylæter) tilsættes benzin for at øge oktantallet og forbedre forbrændingsforholdene. MTBE er karakteriseret ved en høj vandopløselighed og lav nedbrydelighed i grundvand, og er derfor en af de væsentlige årsager til grundvandsforurening ved tankstationer.

Lossepladser

Når regnvand siver ned gennem det deponerede affald på nedlagte eller eksisterende lossepladser opløses en række miljøfremmede stoffer og metaller i vandet (Perkolat). Perkolatet opsamles og renses inden det ledes til recipient.

Skibsværfter og flydedokke

Spildevand fra produktionen på skibsværfter og flydedokke kan indeholde rester af olieprodukter, kølesmøremiddel, opløsningsmiddelholdigt maling m.m. hvor der stilles krav til rensning inden det ledes til offentlig spildevandsledning. 

Afværgeanlæg

Afværgeanlæg kan bestå af flere rensetrin for at opnå den krævede vandkvalitet. Vi kan levere anlæg til alle rensetrin inden for afværgeforanstaltninger eller grundvandssænkning:

Vi kan tilbyde levering af kun maskindelen eller stå for den samlede entreprise. Kontakt os og hør nærmere.  

Kontakt os

Afværgeanlæg i container

SILHORKO tilbyder også nøglefærdige afværgeanlæg i container. En komplet og fleksibel løsning, der giver mulighed for at flytte og genbruge anlægget til flere lokaliteter, hvor der er behov for oprensning af forurenet grundvand. 

Læs mere om vandbehandling i container

 

Mobile water treatment plant for filtration of groundwater

Vi hjælper dig videre

Mangler du svar på et spørgsmål vedrørende afværgeanlæg, står vores hold af specialister klar til at rådgive dig omkring ren vandbehandling.  

Kontakt

keyboard_arrow_up