Drikkevandsforsyning

Rent drikkevand til alle...

Vi har mange års erfaring med behandling af drikkevand til både private med egen vandforsyning, små og store vandværker samt industrier med egen vandforsyning. Vi har været med hele vejen – og har tilpasset vores løsninger til lovkrav, grænseværdier og kundeønsker. 

Privat vandforsyning

Da landbrug og private ejendomme nogle gange ikke kan tilsluttes kommunale vandværker, kræves en privat vandbehandlingsløsning for at sikre drikkevandets kvalitet.

Se mere

Vandværk

Forsyningssikkerhed, pålidelig drift og automatisering beskriver en moderne vandbehandlingsløsning fra SILHORKO til både små og store vandværker.


Se mere

Virksomheder

Mange industrivirksomheder etablerer deres eget lille vandværk for at kunne sikre den mængde rent vand der kræves for at opretholde en stabil drift.   
 

Se mere

Problemer med en bestemt bestanddel?

Grundvandet indeholder en række naturligt forekommende salte og organiske stoffer, partikler og luftarter. De kan forårsage at vandet har farve, dårlig smag, danner korrosion i rør og installationer og i værste tilfælde indeholder bakterier. Vælg bestanddel og læs mere om den rette vandbehandlingsmetode.

Kilde

Aggressiv kuldioxid tærer på beton samt rørsystemer og varmtvandsbeholdere af sort stål. Korrosionsprodukterne gør vandet uklart og farver det rødt af rust og okker.

Kulsyren forekommer ofte i råvand i områder med kalkfattige jordlag. Manglen på kalk medfører, at der ikke sker en neutralisering af kulsyren.

Løsning

Aggressiv kulsyre kan neutraliseres i et trykfilteranlæg ved hjælp af et kalkbaseret filtermateriale, der kaldes Magnodol. I særlige tilfælde kan aggressiv kulsyre afblæses ved kraftig beluftning.

Se trykfilteranlæg
Se afluftere

Kilde

Ammonium kan være tegn på mikrobakteriologisk aktivitet i vandet og kan stamme fra gødning, forurening eller være geologisk betinget.

Løsning

Ammonium omdannes ved en biologisk betinget nitrifikationsproces til nitrit og videre til nitrat.

Processen kræver stort iltforbrug og tilstrækkeligt med filtermateriale, der består af kvartssand eller et porøst kalkbaseret filtermateriale.

Se trykfilteranlæg
Se omvendt osmoseanlæg (RO)

Kilde

Arsen er et naturligt forekommende grundstof og relateret til bestemte geokemiske miljøer. Arsen findes på to former, As(III) og As(V), hvor førstnævnte er mere giftig, sværere at fjerne fra vandet og mere udbredt i Danmark.

Arsen er af WHO vurderet til at udgøre en sundhedsrisiko ved indtagelse og menes at være årsag til bl.a. hudkræft. Myndighedernes skærpede krav (sænkelse af grænseværdien fra 50 til 5 µg/l ved afgang fra vandværket) berører en lang række vandforsyninger, hvor det vil være nødvendigt med en form for særlig vandbehandling, for at kvalitets-
kravet kan overholdes.

Mulige løsninger

Hvis grænseværdien for arsen i drikkevandet er overskredet, vil en optimering af vandbehandlingen ofte være en fornuftig og billig løsning. Arsen binder sig til jern og filtreres fra sammen med jern. På steder, hvor der ikke er tilstrækkeligt med jern i råvandet til denne proces, kan vandets jernindhold øges ved tilsætning af jernklorid eller jernsulfat og anvendelse af jernoxidgranulat som filtermateriale. Dette er en billig løsning på arsenproblemet og metoden anvendes, hvor der er små overskridelser i arsenindholdet. Det kræver dog, at der er tilstrækkeligt med filterkapacitet til denne ekstra jernbelastning.

Alternativt kan arsen reduceres ved adsorptionsfiltrering i et trykfilter med et specielt filtermateriale, som er baseret på jernhydroxyd. Dosering med enten jernklorid eller jernsulfat og anvendelse af jernoxidgranulat som filtermateriale er begge vandbehandlingsløsninger, som er ved at vinde indpas i Danmark. SILHORKO kan tilbyde begge løsninger, og valget afhænger af de aktuelle forhold

Se trykfilteranlæg
Artikel: Arsenfjernelse fra drikkevand (Åbner i nyt vindue)

Kilde

For at måle mængden af bakterier i drikkevand, analyserer man kimtallet. Herved forstås det totale antal bakterier, der er fundet ved dyrkning ved henholdsvis 22 og 37°C. Ved 22°C findes bakterier, der normalt ikke er sygdomsfremkaldende.

Kimtallet ved 37°C indikerer fremmede bakterier, som ofte er sygdomsfremkaldende. Derfor skal dette tal være lavt. Mikrobiologisk vækst, som forekommer i drikkevand, kan bestå af blandt andet bakterier, vira, alger og svampe.

Løsning

Bakterierne begrænses effektivt med ultraviolet lys, idet mikroorganismer er meget følsomme over for UV-lys. Med en bølgelængde på 254 nm (nanometer) dræber UV-lyset bakterier, vira, alger og svampe ved at nedbryde mikroorganismernes DNA. Desinfektion med UV-lys kan anvendes til stort set alle vandtyper.

Se UV-desinfektionsanlæg

Kilde

Grundvand indeholder ofte en stor mængde calcium og magnesiumsalte, der forårsager hårdhed i vandet. Blødgøring af vand fjerner hårdheden og forhindrer, at der dannes kalk i rørsystemer og installationer. 

Løsning

Fjernelse af total hårdhed kan ske ved at anvende et blødgøringsanlæg med ionbytning. Ved at benytte ionbytning ombyttes calcium og magnesium med natrium på en naturlig og kemikaliefri måde. Hvis du har brug for en vis hårdhed i vandet, kan nanofiltrering give delvis blødgøring og uden brug af regenereringskemikalier.

Se blødgøringsanlæg
Se nanofiltreringsanlæg
 

 

Kilde

Jern og mangan er ofte vandværkernes største problem på grund af stoffernes misfarvning af vasketøj og sanitet hos forbrugeren. Typiske tegn på forhøjet indhold af jern og mangan i vandet er, at vandet er okkerfarvet eller sort og smager metallisk.

Da råvand kan indeholde forskellige typer af jern afhængigt af, hvor man befinder sig i Danmark, er sandfiltrering ikke altid tilstrækkelig. Det kan derfor være nødvendigt at tage andre metoder i brug for at sikre kontinuerligt jernfrit vand. Disse forskelligheder afsløres ikke i de normale analyser, men kræver know-how og erfaring for at fastslå jerntype og behandlingsmetode.

Løsning

Efter iltning kan jern og mangan filtreres ved sandfiltrering. Filtermaterialet, der anvendes til at fjerne jern, er Kis lll og Nevtraco l. Til fjernelse af mangan anvendes Hydrolit-Mn.

Se trykfilteranlæg

Kilde

Forurening fra pesticider i grundvandet skyldes primært fortidens brug af sprøjtemidler til bekæmpelse af ukrudt samt nedbrydningsprodukter kendt som BAM.

Løsning

Pesticider kan reduceres i et trykfilter med et filtermateriale baseret på aktivt kul. Aktiv kul er et naturprodukt, der er fremstillet af sten, træ eller kokosnøddeskal. Et aktivt kulfilter kan blandt andet fjerne frit klor, farve, smag, pesticider og organiske opløsningsmidler.

Se aktivt kulfilter
Læs mere om fjernelse af pesticider

Kilde

Svovlbrinte og metan findes mange steder i grundvandet og dannes ved nedbrydning af organisk stof under iltfrie forhold. Begge luftarter giver anledning til bakteriedannelse, der forårsager forskellige problemer for et vandværk.

Filtre bliver tilstoppet af bakterieslim, hvorved iltindholdet mindskes, og ofte er dårlig lugt også et tegn på bakterier. I visse tilfælde kan disse danne svovlbrinte og metan. Det er vigtigt, at alt svovlbrinte og metan bliver fjernet, idet et restindhold i vandet vil gøre det vanskeligere at fjerne jern og ammonium efterfølgende.

Løsning

Både svovlbrinte og metan kan fjernes ved kraftig iltning af vandet. Denne iltning sker ved beluftning for at tilføre ilt til råvandet.

Teknologier til rensning af grundvand

Produktion af drikkevand kræver en række teknologier afhængigt af råvandets sammensætning og ønsket vandkvalitet. Vi har udvalgt en række af de mest almindelige teknologier til produktion af rent drikkevand.

Trykfilter

Et lukket trykfilter fra SILHORKO med tilpasset filtermateriale er en sikker og naturlig proces til at opnå rent drikkevand. Et trykfilter anvendes hovedsageligt til at fjerne bestanddele såsom jern, mangan, ammonium og aggressiv kuldioxid. 

Se trykfilteranlæg

Aktivt kulfilter

Pesticider, lugt og dårlig smag kan fjernes fra drikkevandet med et aktivt kulfilter. Et aktivt kulfilter kan også anvendes til at fjerne frit klor, biproduktet chloraminer samt trihalomethaner (THM). 

Se aktivt kulfilter

Ionbytning

Blødgøring ved hjælp af ionbytning er en velkendt og driftsikker teknologi til at reducere vandets hårdhed. Ionbytning efterlader ingen restprodukt og anvender kun almindeligt bordsalt (NaCI) ved regeneration af ionbytterne.  

Se blødgøring ved ionbytning

UV-desinfektion 

Drikkevand af høj kvalitet er afgørende, og UV-desinfektion er en ekstra sikkerhedsforanstaltning. UV-desinfektion eliminerer risikoen for mikrobiologisk kontaminering og sikrer hermed 100 % rent drikkevand. 

Se UV-anlæg

En naturlig proces

Trykfiltre fra SILHORKO er designet til kun at bruge en naturlig proces såsom oxidation og filtrering til fremstilling af drikkevand. Godt arbejdsmiljø og ingen spildevandsproblemer er nogle af fordelene ved et SILHORKO trykfilter.

Læs mere

Oprensning af forurenet grundvand

Nedsivning af regnvand på gamle lossepladser, renserier, tankstationer m.m. kan forurene grundvandet. For at beskytte nærliggende drikkevandsboringer foretages en afværgeforanstaltning. Det forurenede grundvand pumpes op, renses og ledes tilbage i naturen igen.

Ved grundvandssænkning i forbindelse med større anlægsprojekter kan oprensning af grundvand også komme på tale.   

SILHORKO har erfaring med afværgeanlæg til fjernelse af blandt andet PFAS, PFOS, pesticider og tungmetaller. 

Læs mere

 

Download

Drikkevandsbekendtgørelsen

Produktion af drikkevand er underlagt en række kvalitetskrav med retningslinjer for vandkvalitet, og hvordan der føres tilsyn med vandforsyningsanlæg. Her kan du downloade den gældende udgave af drikkevandsbekendtgørelsen. 

Download

 

Download drikkevandsbekendtgørelsen

Referencer

Drikkevand

Skal vi hjælpe dig med ren vandbehandling?

Vil du høre mere om vores løsninger og teknologier, så sidder vores team af specialister indenfor vandværker klar til at hjælpe på:

phone 87 93 83 00

mail sales-dw.dk@silhorko.dk

keyboard_arrow_up