Fjernelse af pesticider og opløsningsmidler

Dansk drikkevand er under pres med fund af pesticider i flere drikkevandsboringer. Pesticider kan reduceres i et trykfilter med et filtermateriale baseret på aktivt kul.

Aktiv kul er et naturprodukt, der er fremstillet af sten, træ eller kokosnøddeskal. Et aktivt kulfilter kan blandt andet fjerne frit klor, farve, smag, pesticider og organiske opløsningsmidler.  

Læs artikel fra Vandposten: Ærø Vand har kulfilter der tager desphenyl-chloridazon

Vindeby Vandforsyning på Tåsinge fik i 1998 leveret et kulfilteranlæg fra SILHORKO. Der var problemer med BAM i grundvandet, og kulfilteret løste opgaven på bedste vis i mange år indtil der ikke længere var behov for yderligere rensning. Det samme filter med aktivt kul har siden 2009 været i drift hos Ærø Vand, hvor det udover BAM også fjerner DPC (desphenylchloridazon).

Læs artikel fra Vandposten (juni 2018): Ærø Vand har kulfilter der tager desphenyl-chloridazon

Hvad så med DMS?

Sidst på foråret i 2019 fandt HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) stoffet N,N-Dimethylsulfamid (DMS) i koncentrationer over grænseværdien. Siden 1. juli 2019 har DMS indgået på den liste af stoffer, som Danmarks drikkevand skal tjekkes for. Det har da også vist sig, at niveauet af DMS giver anledning til ekstraarbejde og hjernebrud hos Ærø Vand. I en tredjedel af vandværkets boringer er der forhøjede værdier af DMS. Afgang vandværk er under kravværdi. Det skyldes primært, at indvinding ikke sker på de ramte boringer på samme tid. Herved blander man sig ud af problemet. Et større analysearbejde har dog vist, at DMS kan reduceres med 20-30%. Samme trend viser sig fra to andre forsøg, hvor aktivt kul fra SILHORKO har været anvendt.

Det ene er et pilotforsøg på et vandværk i Nordjylland med lovende resultater. Her blev DMS reduceret fra 0,97 til 0,14 mikrogram pr. liter, hvilket er en reduktion på hele 85% med en ny kulfyldning. Et andet resultat stammer fra studiet ”Treatment of polar organic micropollutants in drinking water” foretaget af Manuela Schliemann-Haug fra DTU. Her er konklusionen, at kulfiltrering godt kan anvendes til at reducere DMS. Det vurderes dog ikke til at være tilstrækkelig effektivt og heller ikke økonomisk fordelagtig på grund af en forholdsvis kort levetid på den anvendte kulfyldning. Løsningen på DMS-problematikken er altså ikke helt klar endnu. Vi afventer yderligere resultater og langtidseffekterne af forsøgene med kulfiltrering.

Tilladelse til brug

Anvendelse af kulfiltrering er kategoriseret som videregående vandbehandling og kræver myndighedsgodkendelse, som typisk gives tidsbegrænset. I Ærø Vands tilfælde blev der først givet en tilladelse med en varighed på to år. Siden er den blevet fornyet med fire år og senest med yderligere 10 år, så vandværket er dækket ind til og med år 2026.

SILHORKO har erfaring med ansøgningsarbejdet og assisterer gerne med denne ekstra opgave.

Kontakt os allerede i dag på tlf. 87 93 83 00


 

Fjernelse af pesticider med aktivt kul

Filtrering af vand gennem aktivt kul er en velkendt og afprøvet teknologi, hvor der gøres brug af adsorption, som er en fysisk proces. Stort set alle typer organisk stof, herunder langt de fleste pesticider og nedbrydningsprodukter, kan fjernes ved adsorption til aktivt kul. De forskellige stoffer har forskellig adsorptionsevne, og et godt resultat er derfor afhængigt af korrekt dimensionering og at det optimale kul vælges til den specificerede opgave.

SILHORKO har i mange år produceret og leveret kulfilteranlæg – både til danske vandværker og til industrielle virksomheder i såvel indland som udland. 

Kontakt os og hør nærmere om løsningen

Kulfilteranlæg i rustfrit stål hos dansk fødevareproducent, hvor der fjernes pesticider fra grundvand.

 

Udviklingsprojekt MEM2BIO

Overskriften på projektet lyder: ”Innovativ kombination af MEMbranteknologi og BIOlogisk filtrering til fjernelse af pesticid fra grundvand”.

SILHORKO deltager aktivt med viden og vandteknologi i samarbejde med forskningsinstitutioner og forsyningsselskaber.

Læs mere om MEM2BIO projektet


 

"Hvorfor kan vi ikke beskytte grundvandet samtidig med,

at vi håndterer de nuværende forureninger?
"

Sådan spørger Jørn Jespersen, direktør i brancheforeningen Dansk Miljøteknologi, i en artikel med titlen: ”Når principper bliver til dogmatik”.  Download pdf af artikel

 

Udgivet på WATERTECH af Teknologiens Mediehus. 


 

Afværgeboring

Mange tusinder punktforureninger truer det danske grundvand. En afværgeboring kan forhindre, at forurenet vand når frem til grundvandsboringerne. Det sker ved, at der etableres en ekstra boring mellem den forurenende kilde og vandværkets boring.

Læs mere i artikel på dr.dk "Forurenet grundvand: Sådan kan regionerne rydde op".

SILHORKO har leveret filteranlæg til afværgeprojekter i både ind- og udland. Læs mere om udlejning af trykfilteranlæg til drikkevand

Læs også

 

Links