Brædstrup Vandværk har styr på drikkevandet
- hele tiden!

SILHORKO har leveret maskindelen på dette topmoderne vandværk, hvor de nyeste teknologier indenfor online måling, iltning og trykfiltrering er anvendt for at sikre en høj forsynings- og drikkevandssikkerhed.

 

 

Brædstrup Vandværk, beliggende i Midtjylland mellem Silkeborg og Horsens, blev grundlagt i 1909, og har i mere end 100 år fulgt med den teknologiske udvikling. 

Et godt eksempel er fra 1937, hvor et nyt vandværkstårn blev forsynet med en speciel anordning, bestående af en ”svømmer”, hvorpå der var monteret en lang stang. Stangen ragede et stykke op over vandtårnet, således at pumpemesteren fra sit hjem, ved hjælp af en kikkert, kunne holde øje med vandstanden i tårnet. Det er måske Danmarks første eksempel på fjernovervågning i en analog udgave. 

I 2015, godt 105 år efter grundlæggelsen, står et nyt og topmoderne vandværk klar til at forsyne ca. 2.200 husstande med drikkevand. Vandværkets maskindel er bygget i rustfrit stål efter principperne for en moderne levnedsmiddelfabrik. Vandværket er på mange måder på forkant med den teknologiske udvikling, og rummer noget af det mest avancerede udstyr til online monitorering af vandkvalitet, markedet kan tilbyde. Alt sammen med det formål, at sikre forbrugerne en sikker forsyning af rent drikkevand.

 

Vandbehandling i lukkede systemer

Vandet bliver hentet i tre boringer. Indvindingen er styret ud fra lavest mulige driftsomkostninger og er derfor receptstyret. Det betyder, at indvindingen sker jævnt fordelt døgnet rundt og ikke kun i de forholdsvise korte perioder formiddag og eftermiddag, hvor der typisk er et stort vandforbrug blandt byens borgere. Råvandspumperne styres i alternerende drift, hvilket betyder, at de skiftes til at køre, og at der skiftes boring efter en fastlagt driftstid. Det skåner kildepladserne mest muligt, og giver en høj sikkerhed for, at kvaliteten af grundvandet ikke pludselig skifter karakter. Det vil nemlig give anledning til ændringer i de efterfølgende vandbehandlingsanlæg, som er dimensioneret efter vandets sammensætning i de enkelte boringer.

Selve vandbehandlingen foregår i lukkede systemer. På Brædstrup Vandværk bestod behandlingen tidligere af iltning over iltningstrappe og åbne sandfiltre, men på grund af de åbenlyse fordele et lukket system kan tilbyde, med hensyn til hygiejne og drikkevandssikkerhed, så er der nu valgt lukkede trykfilteranlæg. 

Ren ilt fra iltgenerator

Inden vandet filtreres for jern og mangan, bliver der tilsat ren ilt produceret på værket ved hjælp af en iltgenerator. Brugen af ren ilt giver de bedste betingelser for at styre ilt-doseringen, så filtreringsprocessen kan foregå mest hensigtsmæssigt.

Ilten udvindes af atmosfærisk luft i et Oxymat iltgenerator-anlæg, og modsat en stor iltningstrappe, foregår iltningen direkte i filtrenes tilgangsrør.
 

Forsyningssikkerhed

Iltning og filtrering foregår på to uafhængige behandlingslinjer. Hver linje består af iltningsudstyr og to rustfrie trykfiltre, og har hver især en behandlingskapacitet på op til 100 m³/h. Den normale drift ligger på ca. 40 m³/h, så der er høj grad af fleksibilitet og forsyningssikkerhed indbygget i selve produktionsanlægget. Det behandlede vand lagres i to uafhængige rentvandsbeholdere. Hele det tekniske anlæg er dubleret, så hvis den ene linje er taget ud på grund af forebyggende vedligehold, så tager den anden over, og sikrer derved en meget høj forsyningssikkerhed.
 
Årligt udpumpes ca. 270.000 m³ vand til Brædstrup by og nærmeste omegn, svarende til et gennemsnitligt døgnforbrug på 740 m³.
 
Udpumpningsanlæg til de 2 zoner vandværket leverer til
 

Sikkerhed mod bakteriologisk forurening

I tilfælde af, at vandværket bliver genstand for en bakteriologisk forurening, er der monteret en bypass på afgang vandværk, som en del af det etablerede beredskab. Hermed kan vandværkets drift lynhurtigt genoprettes, da det er let og hurtigt at tilslutte et mobilt UV-anlæg til desinfektion af vandet. SILHORKO har en række UV-udlejningsanlæg stående klar til formålet. Forbrugerne er således sikret en kontinuerlig forsyning af sikkert og godt drikkevand. Læs mere om leje af mobile UV-desinfektionsanlæg.

 

Online måling af vandkvalitet

Pålidelige, regelmæssige og hurtige målinger af udvalgte vandparametre er afgørende for at holde styr på vandkvaliteten. Målingerne anvendes i vandværkets egenkontrol, og er således et helt centralt element for at opfylde kvalitetsstandarder og overholde lovbestemte grænseværdier for drikkevand. Endvidere sikres en stabil vandbehandlingsproces, og driftsstop forebygges.

SILHORKO har i samarbejde med HACH fremstillet et særligt drikkevandspanel til onlinemåling af en række vandparametre. Det drejer sig om turbiditet, ilt, pH, temperatur, ledningsevne og redox. Brædstrup Vandværk har onlinemålinger fire steder på vandværket; på råvand, efter de to filtreringslinjer og ved afgang vandværk.

 
Drikkevandspanel. Et panel på hver filtreringslinje.
 

Overvågning af vandbehandlingsprocessen

Målinger af råvandet og målinger igen efter filtrering er vigtige for at overvåge vandbehandlingsprocessen. 

Målinger ved afgang vandværk er vigtige for at kunne dokumentere kvaliteten af drikkevandet, der sendes ud til forbrugerne, og er således et vigtigt redskab til god egenkontrol.

Måleparametre Råvand Efter filtrering Afgang vandværk
Redox x    
Ledningsevne x    
pH x x x
Temperatur x x x
Turbiditet   x x
Ilt   x x


Redox: Udtryk for hvor reduceret grundvandet er og derved beskyttet mod nitrat-nedsivning.

Ledningsevne: Udtryk for vandets indhold af opløste salte og benyttes som en hurtigmetode til kontrol af saltindhold.

pH: Udtryk for vandets surhedsgrad. Afgang vandværk skal være mellem 7-8,5.

Temperatur: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan øge risikoen for bakterievækst. Der findes ikke vandkvalitetskrav til temperaturen, men der er dog en anbefaling. Analysepanelets pH-elektrode har indbygget temperatursensor for automatisk kompensering.

Turbiditet: Det kan på dansk kaldes uklarhed. Høj turbiditet betyder, at vandet er uklart. Da det kan dreje sig om meget fine partikler, kan det ikke registreres med det blotte øje. Det er her turbiditetsmåleren bliver relevant.

 
Tilgang af råvand i højre side og afgang vandværk i venstre side
 

SRO-anlæg

Målingerne fra drikkevandspanelet samles i en database og præsenteres online i vandværkets SRO-anlæg. Der er nærmest ingen grænser for antal og sammensætning af rapporter, som systemet kan generere. Rapporterne kan udskrives eller gemmes som løbende dokumentation. Målingerne kan også eksporteres til andre systemer og danne grundlag for analyse af årsagssammenhænge og derved højne vidensniveauet i forbindelse med vandbehandlingen. Alt sammen vigtige redskaber mht. optimering af drift, energiforbruget, vandkvalitet, osv. Kikkert og den lange stang er således skiftet ud med nutidens svar på fjernovervågning.

Intego har leveret styringen til vandværket.
 

Udtalelser

"Proces, montageforløb og samarbejdet som helhed har været upåklageligt. Der har ikke været noget at sætte fingre på," siger H.C. Wael, vandværksbestyrer hos Brædstrup Vandværk. "SILHORKO er professionelle, følger op på tingene og laver dem til tiden. Der er ikke mange entreprenører på markedet i dag, der kan magte sådan en opgave, så vi er glade for, at valget faldt på SILHORKO. Vi prøvekørte alting, inden vi sagde ok til at lukke de gamle anlægssystemer ned, og der har ingen problemer været siden."

Det var DGE Miljø- og Ingeniørfirma, som udbød opgaven for Brædstrup og var bygherre på projektet. "Jeg har haft en positiv oplevelse af hele forløbet og samarbejdet med SILHORKO," siger seniorprojektleder Jørgen C. Blandtfort. "Brædstrup Vandværk er nu at sammenligne med en moderne levnedsmiddelfabrik. Vand er jo det fornemmeste levnedsmiddel, vi har – uden vand var vi ikke til stede."

Læs også

 

 

Links