Brabrand Mejeri sparer på vandet

Ny vandteknologi fra SILHORKO reducerer vandspildet med mere end 75 %, til fordel for mejeriets konkurrenceevne og til fordel for miljøet.

STFA blødgøringsanlæg med en behandlingskapacitet på 40m³/h
STFA blødgøringsanlæg med en behandlingskapacitet på 40m³/h
 

Mejeriet ligger i Brabrand, vest for Aarhus, og er ejet af Arla. Arla er en ansvarlig fødevarevirksomhed med fokus på bæredygtigt mejeribrug. Vandforbrug spiller i den forbindelse en stor rolle, og vandbesparelse var højt på dagsordenen i forbindelse med udskiftning og modernisering af mejeriets vandbehandlingsanlæg. Valget faldt på en række standard vandbehandlingsanlæg fra SILHORKO – anlæg, som er designet med henblik på lavt vandforbrug.

Intelligent design af blødgøringsanlæg

Mejeriet forsynes med rent drikkevand fra det nærliggende vandværk. Mejeriproduktionen kræver rent vand i forskellige kvaliteter, drikkevandskvalitet er ikke tilstrækkelig. Den største vandmængde, ca. 90.000 m³ årligt, anvendes til en række formål, herunder kondensator på køleanlæg, kølevand til homogenisator, varmeveksler på pasteur og til centrifuger. Her er det vigtigt, at vandet er blødt så kalkbelægninger forhindres. Resultatet er lave driftsudgifter og forlænget levetid på de tekniske anlæg og installationer.


Løsningen er et blødgøringsanlæg af typen STFA, bestående af to beholdere med ionbyttermateriale. Blødgøringsanlægget har en samlet behandlingskapacitet på 40 m³/h og er designet med en dysebund, der sikrer en ensartet og jævn flowfordeling, hvorved kapaciteten (filtermaterialets samlede volumen) udnyttes fuldt ud. Det producerede vand opsamles i en tank på 15 m³ og distribueres til produktionsstederne ved hjælp af frekvensstyrede pumper.

Når anlæggets kapacitet er opbrugt, regenereres det med en mættet saltvandsopløsning (brine). Udgifter til vand og salt i forbindelse med regeneration udgør en stor del af de samlede driftsomkostninger. For at optimere denne proces er anlægget udstyret med en række særlige funktioner, som minimerer forbruget af vand og salt:

  • Kvaliteten af regenerationsvandet overvåges, når ionbytteren er skyllet ren, stopper regenerationen.
  • Regenerationsvandet fra de forskellige regenerationstrin genbruges i mulig udstrækning.
  • Anlægget er designet til kun at anvende den mængde salt som anlægget nøjagtigt skal bruge uanset omgivelsestemperaturen.

Brine til regeneration fremstilles i en brinemaker, som er et automatisk system til fremstilling af store mængder saltopløsning. Systemet kan håndtere 1 ton salt ad gangen. Mejeriet anvender fint salt i big bags. Påfyldningsarbejdet foregår én gang ugentligt og arbejdsmiljømæssigt forsvarligt ved brug af traverskran.

RO-PLUS anlæg med en særlig høj vandudnyttelse. Sammenlignet med et traditionelt RO-anlæg er vandspildet reduceret med 60%
RO-PLUS anlæg med en særlig høj vandudnyttelse. Sammenlignet med et traditionelt RO-anlæg er vandspildet reduceret med 60%
 

Fremstilling af afsaltet vand med vandeffektivt RO-anlæg

En årlig vandmængde på ca. 5.000 m³ af det blødgjorte vand viderebehandles og anvendes bl.a. som spædevand til dampkedel, laboratoriebrug og intern køl på tappemaskiner. Her er det vigtigt, at vandet er demineraliseret, dvs. fri for salte. Opgaven løses ved hjælp af et omvendt osmose-anlæg (RO-anlæg), som anvender membranteknologi til fremstilling af demineraliseret vand uden brug af kemikalier. RO-anlægget er af typen RO-PLUS, som udmærker sig ved en særlig høj vandudnyttelse. I forhold til traditionelle RO-anlæg, er vandspildet reduceret med 60%. Her er der altså også opnået en stor driftsmæssig besparelse på vandforbruget.

Den totale besparelse

Årligt har den samlede vandbesparelse været på ca. 5.500 kubikmeter. Vandprisen mejeriet betaler er ca. 31 kroner pr. kubikmeter til vand og afledning. Mejeriet sparer altså hvert år ca. kr. 170.000 på vandregningen. Hertil kommer besparelser på saltforbrug og energiforbrug, som også er påvirket positivt af alle moderniseringstiltagene.
 

Forsyningssikkerhed i overgangen fra gammel til ny vandteknologi

I forbindelse med hele projektafviklingen var forsyningssikkerhed ligeledes på dagsordenen. Det var betingelsen, at det eksisterende teknikrum, hvor det gamle vandbehandlingsanlæg stod, skulle moderniseres og ligeledes huse det nye vandbehandlingsanlæg. Mejeriproduktionen kører 24 timer i døgnet, året rundt, så mejeriet kunne altså ikke undvære vand i moderniseringsperioden, som forløb over 8 uger. Udfordringen blev løst ved hjælp af et udlejningsanlæg fra SILHORKO. Konkret var der tale om blødgøringsanlæg og RO-anlæg, monteret i en 20 fods container, klar til brug. Det nødvendige anlæg blev allerede fra projektets start reserveret til opgaven. Vandforsyningen har i hele projektforløbet været meget pålideligt.

Læs også

 

Links