Beskrivelse af EDI-processen

 

Cellens opbygning

Et typisk EDI-anlæg består af en eller flere celler. En celle består af en række rektangulære kamre, der er afgrænset af halvgennemtrængelige membraner. Hver celle omsluttes af en katode og anode, og ved hjælp af en ekstern strømkilde skabes et tværgående jævnstrømsfelt. Hvert kammer er forsynet med tilgang for forbehandlet vand og afgang for enten produktvand (totalafsaltet vand) eller koncentrat.

Animationen viser en celle med 5 kamre - 3 koncentratkamre (reject) og 2 produktkamre – som er adskilte af en række membraner. De røde membraner er kationselektive membraner, og de blå er anionselektive membraner.

EDI-processen

Det forbehandlede vand ledes samtidigt ind i produktkamrene og koncentratkamrene, som for begge typers vedkommende er fyldte med mixed-bed ionbyttere. I produktkamrene ionbyttes både kationer og anioner. De negativt ladede anioner (fx Cl-) tiltrækkes af anoden (+) og frastødes af katoden (-).

 

Anionerne passerer igennem den anionselektive membran og ind i det tilstødende koncentratkammer, hvor de blokeres af den kationselektive membran på modsatte side af kammeret. De positivt ladede kationer (fx Na+) bevæger sig den modsatte vej. På den måde fanges de uønskede ioner og ledes bort i koncentratkamrenes vandstrømme.

Jævnstrømsenergien ved henholdsvis katoden og anoden spalter vandet i H+ og OH-, hvilket kontinuerligt holder ionbyttermassen opregenereret. Det er netop denne egenskab, der har givet EDI-anlægget betegnelsen: Et elektrisk regenereret mixed-bed.

I koncentratkamrene opretholdes elektrisk neutralitet. Transporterede ioner fra de to retninger neutraliserer hinandens ladninger.

Nederst i produktkamrene er vandet nu totalafsaltet og vandstrømmen betegnes typisk som ”produktet”.

Læs også

 

 

 

Links