40 % af vandforbruget kommer fra regnvand: SILHORKO leverer vandbehandling til byprojekt Nye

Publiceret: 27. Maj 2020 | Kontakt

Nye, en ny bydel nord for Aarhus, bliver den første by i Danmark, hvor der etableres et centralt sekundavandsanlæg. Anlægget genanvender opsamlet regnvand og drænvand til toiletskyl og tøjvask, hvorved belastningen af grundvandsressourcen mindskes betragteligt. 

40 % af områdets vandforbrug dækkes ved opsamling af regnvand. Nye vil i første etape bestå af 600 boliger, og på sigt kommer byen op på 15.000 borgere. 

Vandhåndteringen i Nye giver muligheden for at udvikle et renseværk, der genbruger det opsamlede regnvand og forsyner byen med sekundavand til alle toiletter og vaskemaskiner. Vandløsningen er den første af sin art i Danmark. Der er med andre ord tale om en innovativ regnvandsløsning, der sparer på drikkevandet og skaber en spændende og moderne by.

Nye i billeder og ord

I videoen (4 min) kan du se og høre mere om projektet. Her fortæller blandt andet Mariann Bruun, projektleder fra Aarhus Vand, om ambitioner for den nye vandforsyning. 

Vandbehandlingsløsningen

Selve vandbehandlingsløsningen er designet og leveret af Silhorko-Eurowater. Via render og kanaler ledes regnvandet ned til en anlagt sø, hvorfra det renses på renseværket og ledt ud via særligt dimensionerede lilla rør til toiletter og vaskemaskiner.

Ved første øjekast ligner vandbehandlingsanlægget på Nyes renseværk en løsning, man ser på et helt traditionelt vandværk: Indvinding, filtrering, opbevaring og udpumpning.

Kigger man nærmere efter, vil man erfare, at vandbehandlingsanlægget afviger, endda ret meget. Det skyldes, at det vand, der skal behandles, ikke er grundvand fra dybe boringer, hvorfra der normalt indvindes drikkevand. Det gør, at råvandet har en anden kvalitetsmæssig sammensætning og modsat grundvand er kvaliteten ikke statisk, da den helt naturligt vil ændre sig efter skiftende årstider og mængden af nedbør.

Vandbehandlingsanlægget er tilpasset den aktuelle opgave, og det har været nødvendigt at anvende helt særlig vandteknologi. Her er en trinvis beskrivelse af den valgte løsning:

Trykfilteranlæg og ultrafiltreringsanlæg er de første behandlingstrin råvandet gennemgår, hvor partikler ned til 0,02 mikrometer bliver fjernet. (Foto: Jens O. Gjerløff © Silhorko-Eurowater) 
 

Trykfilteranlæg

I første behandlingstrin gennemgår vandet en fysisk filtrering. Det sker i et trykfilteranlæg med nøje udvalgt filterfyldning bestående af flere typer filtersand og antracit – altså et fler-mediefilter. Den særlige kombination giver en dybdefiltrering, hvor urenheder opsamles igennem hele filtermaterialet, hvilket både giver en høj vandkvalitet og optimale driftsforhold med lavt energiforbrug til følge.

Ultrafiltreringsanlæg

Et ultrafiltreringsanlæg står for andet behandlingstrin, som igen er en fysisk filtrering. Ultrafiltrering er en membranteknologi, som er særligt velegnet til filtrering af vand af skiftende kvalitet. Ultrafiltreringsanlægget fjerner partikler ned til en størrelse på 0,02 mikrometer. Eventuelle mikroorganismer vil også blive frafiltreret og anlægget fungerer som en fysisk barriere mod en bakteriologisk forurening.

Det renset vand opbevares i en rentvandstank og pumpes ud til forbrugerne ved hjælp af frekvensstyrede pumper, der sikrer et ensartet vandtryk. (Foto: Jens O. Gjerløff © Silhorko-Eurowater) 
 

Rentvandstank

Det filtrerede vand ledes til en rentvandstank. Tanken kan rumme 55 kubikmeter, hvilket svarer til et gennemsnitligt døgnforbrug. Det behandlede vand betegnes sekundavand, som kun må anvendes til toiletskyl og tøjvask.

Udpumpningsanlæg

Forbrugerne får leveret den ønskede vandmængde ved et ensartet vandtryk fra et helt traditionelt udpumpningsanlæg – her bestående af tre pumper, der alle er frekvensstyrede og arbejder enkeltvis eller sammen, igen med fokus på lavt energiforbrug.

Inden vandet forlader ranseværket behandles det med UV som en sikkerhed for, at vandet er fri for uønskede bakterier. (Foto: Jens O. Gjerløff © Silhorko-Eurowater) 
 

UV-desinfektionsanlæg

Som en ekstra sikkerhedsbarriere for at vandet ikke indeholder uønskede bakterier, er der installeret et UV-desinfektionsanlæg som sidste behandlingstrin. Ultraviolet lys (UV) med en særlig bølgelængde kan effektivt begrænse mikrobiologisk vækst (bakterier, vira, alger og svampe) i vand ved at nedbryde mikroorganismernes DNA.

Den centrale sekundavandsløsning etableres og drives af Aarhus Vand, hvilket betyder, at borgerne i Nye får en bæredygtig livsstil uden det ansvar, udgifter og besvær, der normalt er forbundet med anvendelse af sekundavand. Et professionelt drevet centralt renseværk er en garanti for sikker drift og tryghed for borgerne.

Et stærkt samarbejde

Projektet støttes af Miljø- og Fødevareministeriets Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) og gennemføres i samarbejde med følgende virksomheder:

Udvikling af vandhåndteringen for hele området sammen med veje og øvrig infrastruktur.

Udarbejdet helhedsplanen for Nye med fokus på bæredygtige principper.

Etablering og drift af den centrale sekundavandsløsning.

Design og levering af vandbehandlingsløsningen til sekundavand.

Mere om sekundavandsløsningen i Nye

Miljøstyrelsen har udgivet en rapport som giver en gennemgang og evaluering af den holistiske vandforsyning i Nye. 

Download rapport

keyboard_arrow_up