Standardprodukter

Vores komplette produktprogram bygger på grundlæggende og velafprøvede teknologier inden for filtrering, ionbytning og membranfiltrering og er baseret på et modulopbygget standardsystem, som tilgodeser de fleste behov.

Af brugervenlige hensyn er nedenstående produktoversigt opstillet i alfabetisk rækkefølge.

Afkarboniseringsanlæg

Reducerer vandets hårdhed og indhold af bikarbonat ved hjælp af ionbytning. Et- og to-tank-anlæg, rammemonterede.

 

 

Afluftere

Reducerer vandets indhold af ilt, kulsyre og luft, hvorved risiko for tæring minimeres. Gruppen dækker over termisk aflufter, vakuumaflufter og CO2 afblæser.

 

Aktivt kulfilter

Et aktivt kulfilter kan fjerne frit klor, kloramid, klordioxid, fenoler, organiske opløsningsmidler og pesticider.

 

Blødgøringsanlæg

Reduktion af vandets hårdhed ved hjælp af ionbytning, ombytter vandets indhold af kalk- og magnesiumsalte til natriumsalte.

 

Demineraliseringsanlæg

Fremstiller afsaltet vand ved hjælp af ionbytning, to-tank-anlæg. Se også mixed-bed-anlæg samt SILEX/EUREX.

 

 

Doseringspumper

Anvendes til desinfektion, alkalisering og pH-justering ved hjælp af kemikaliedosering. Formålet er typisk beskyttelse mod korrosion og belægninger.

 

 

 

EDI-anlæg

Et elektrodeioniseringsanlæg anvendes til efterbehandling (totalafsaltning) af permeatet fra et omvendt osmoseanlæg for at opnå demineraliseret vand med meget lav ledningsevne og lavt indhold af kiselsyre.

Se også mixed-bed-anlæg.

 

Filtreringsanlæg

Filtrering af mekaniske urenheder. Anvendes i forbindelse med forbehandling før anden vandbehandling, cirkulationsvand, vandgenindvinding, kedel- og kølevand samt spildevand. Gruppen dækker over posetrykfilter, patronfilter, sandfilter, multimediefilter mv.

 

 

Membranafgasser

Reduktion af kuldioxide (CO2) og ilt (O2) uden brug af kemikalier.

 

Mixed-bed anlæg

Et mixed-bed-anlæg anvendes til efterbehandling (også kaldet finpolering eller totalafsaltning) af demineraliseret vand fra et to-søjle demineraliseringsanlæg eller et omvendt osmoseanlæg for at opnå vand med meget lav ledningsevne og lavt indhold af kiselsyre. Se også EDI.

Anvendes også til fremstilling af moderate mængder demineraliseret vand af høj kvalitet direkte fra vandværksvand.

 

Nanofiltreringsanlæg

Anvendes til reduktion af organisk stof, farve, sulfat, klorid, fluorid, bakterier og vira. Kan også med fordele anvendes til delvis blødgøring.

Nanofiltrering, som er en membranteknologi, anvendes typisk til behandling af drikkevand og procesvand.

 

Omvendt osmoseanlæg

Membranteknologi. Omvendt osmoseanlæg forkortes ofte som RO-anlæg for Reverse Osmosis.

Anvendes til fremstilling af demineraliseret/afsaltet vand uden brug af saltsyre og natriumhydroxid.

 

 

Omvendt osmoseanlæg type CU:RO

Kompaktanlæg til afsaltning af vand ved omvendt osmose (RO-anlæg). Rammonteret anlæg bestående af komplet omvendt osmoseanlæg bygget sammen med forbehandlingsanlæg (kulfiltrering og/eller blødgøring) - klar til brug!

 

 

Selektiv ionbytningsanlæg

Anvendes i industrien til rensning af visse typer metalholdigt spildevand.

 

Trykfilteranlæg

Iltning og filtrering i trykfilteranlæg anvendes til reduktion af jern, mangan, ammonium, arsen og aggressivitet i grund- og overfladevand. Anvendes også til filtrering af mekaniske urenheder.

 

UV-desinfektionsanlæg

Med ultraviolet lys begrænses effektivt mikrobiologisk vækst i vand.

Læs også

 

Links